Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroutes

Hier vindt u een overzicht van de aangeboden wandelpaden.

1. Holwerd - Dokkum afstand: 13 km | duur: 2,5 uur

De wandeling voert van de handelsterp Holwerd via de terpen Waaxens, Brantgum en Foudgum naar Dokkum. De route gaat via verharde wegen naar Waaxens en via de Ald Dokkumerdyk naar Foudgum. Via verharde wegen komt u via Boarnwerthuzen naar het Bolwerk van Dokkum. De knooppunten zijn: 42, 60, 64, 46, 85, 55, 97, 90, 32, 38, 39. Het startpunt is bij knooppunt 42, nabij de Hervormde kerk te Holwerd, Tjerkstrjitte nr 11.

uitgebreide informatie over Holwerd - Dokkum

2. De Paesens (Aalsum-Paesens) afstand: 13,5 km | duur: 2¾ uur

In het noorden van de provincie Friesland ligt het beginpunt van route 2 in Peasens-Moddergat. Vanuit dit tweelingdorp volgt u het water De Paesens direct na het dorp Oosternijkerk en het buurtschap Bollingawier. Na het buurtschap laat u het water achter u en wandelt u door de landerijen naar het dorp Niawier. Vanuit Niawier gaat u over de Grytmanswei naar Wetsens, waar u rond de terp wandelt op weg het naar terpdorp Aalsum. Bij het dorp Paesens kunt u route 5 Anjum-Ferwert, de zeedijk, volgen. Tussen Paesens en Oosternijkerk, ten westen van het water De Paesens, ligt route 35 Wierum-Nes. Ten oosten van het water ligt route 41 Tibma-Paesens. In Aalsum loopt ook route 1 Holwerd-Dokkum. De knooppunten zijn: 96 (startpunt), 92, 93, 62, 51, 75, 99. Het startpunt, knp 96 is op de kruising De Buorren met Kokentún in Peassens.

uitgebreide informatie over De Paesens (Aalsum-Paesens)

3. It Langpaed afstand: 4,5 km | duur: ± 1 uur

Op kleine afstand van het buurtschap Rodeschuur begint routenummer 3. Vanaf het knooppunt 57 leidt deze route u in noordoostelijke richting naar het dorp Surhuizum. Het pad dat u loopt naar Surhuizum wordt ‘It Langpaed’ genoemd. De rpoute loopt verder via knoopunt 42, naar knooppunt 85. U wandelt door Surhuizum en over de Koaisreed komt u bij knooppunt 19 uit, het eindpunt. De knooppunten zijn: 57, 42, 85, 19. .

uitgebreide informatie over It Langpaed

4. Holwerd - Zeedijk afstand: 1 km | duur: ¼ uur

Vanaf de noordelijkste kerk in Holwerd (knooppunt 42) loopt u naar het knooppunt bij de zeedijk, knooppunt 37.

uitgebreide informatie over Holwerd - Zeedijk

5. Zeedijk (Anjum – Ferwert) afstand: 30 km | duur: 5 ¼ uur

Tijdens deze route wandelt u tussen Waddenzee en het Friese land over een deel van de beschermende zeewering van Nederland. In Anjum gaat u in noordoostelijke richting via Jewier naar Oostmahorn aan de voormalige zee, het Lauwersmeer. Vanuit Oostmahorn gaat u richting de zeedijk. Aan dit deel van deze waterkering liggen de dorpen Peasens-Moddergat, Wierum, Holwerd en Ferwert. De knooppunten zijn: 26-38-44-37-48-42-75-95-96-57-74-91-90-82-89-81-76-45-39-37-38-21-53-67-43-69. U vindt knooppunt 26 (startpunt) in Anjum, op de kruising van de Stiemsterwei met de Mûnebuorren, bij Molenmuseum De Eendracht.

uitgebreide informatie over Zeedijk (Anjum – Ferwert)

6. Ezumakeeg afstand: 7,9 km | duur: ± 1,5 uur

De wandeling start in Anjum bij koren- en pelmolen De Eendracht, knooppunt 38. Deze molen dateert uit 1889 en herbergt tegenwoordig een permanente molententoonstelling, wisselende exposities en een VVV-agentschap. Over smalle wegen komt u bij de buurtschap Ezumazijl. Via de oude zeedijk (het verharde voetpad Esuma Keech) loopt u langs het Lauwersmeergebied. Via Nijlan loopt u naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (Dokkumer Nije Silen). De imposante sluis uit 1729 bepaalt samen met de huidige schutsluis het gezicht van deze voormalige zeehaven. De kooppunten zijn 38, 54, 58, 52, 62, 85, 97, 76, 71.

uitgebreide informatie over Ezumakeeg

7. Warfstermolen - Dokkumer Nieuwe afstand: 8 km | duur: 1,5 uur

U begint uw wandeling in Warfstermolen bij het knooppunt 95 in het dorp. Dit verlaat u vervolgens aan de oostkant. Buiten het dorp buigt u af naar het noorden, over de Oosternieuwkruisland. Na ongeveer twee kilometer neemt u de Nieuwe Zeedijk, ook wel Buitendijk, die voorbij vakantieboerderij Rintjeshoek overgaat in de Schalderdijk. U loopt via het kollumeroord langs de noordzijde van de Eskespolder, naar het eindpunt in Dokkumer Nieuwe Zijlen, knooppunt 71. De knoooppunten zijn: 95-49-18-34-42-71

uitgebreide informatie over Warfstermolen - Dokkumer Nieuwe

8. Surhuisterveen – Visvliet afstand: 16 km | duur: 3 ¼ uur

Uw wandeling begint in Surhuisterveen, bij knooppunt 96 aan het Torenplein. U wandelt over de Dellen en Koartwald, in noordoostelijke richting, het dorp uit waarna de Fryske Dyk u gaandeweg naar het noordoosten voert. Waar het Prinses Margriet kanaal overgaat in het Van Starkenborgh kanaal wandelt u over een brug het Friese tweelingdorp Stroobos-Gerkesklooster binnen. Vanuit Stroobos loopt u deels langs het water, De Lauwers en De Aldfeart, naar Visvliet, knooppunt 57, kruising Eise Eisingastraat - Heirweg. De knooppunten zijn 96-46-19-87-58-57.

uitgebreide informatie over Surhuisterveen – Visvliet

9. Stroobos – Buitenpost afstand: 10 km | duur: 2 uur

De route begint ten zuiden van Stroobos, bij het knooppunt 87, kruising Oude Vaart - Miedweg. Langs de Oude Vaart en over de Heawei wandelt u naar het buurtschap Blauwverlaat. U steekt het Prinses Margriet Kanaal over en u volgt het kanaal enkele tientallen meters in westelijke richting. Een onverhard pad leidt u door de Polder Rohel richting het noordelijker gelegen pad De Tjoele. Aan het einde van dit pad gaat u door de polder richting Buitenpost, uw eindbestemming: knooppunt 56, kruising Stationsstraat - Schoolstraat. De knooppunten zijn: 87-95-32-77-61-41-45-56

uitgebreide informatie over Stroobos – Buitenpost

10. 't Fean – Muntsegroppe afstand: 10 km | duur: 2 uur

De route begint in Surhuisterveen op het Torenplein, bij het knooppunt 96 in het zuidwesten van het dorp. U wandelt het dorp in oosterlijke richting uit. U volgt de naar bos verwijzende straten Kommiezenbos en Warreboslaan naar Boelenslaan. Dit dorp wandelt u weer uit over regionale en lokale wegen naar de westelijk gelegen Muntsegroppe, knooppunt 45. De knooppunten zijn: 96-81-31-34-63-45.

uitgebreide informatie over 't Fean – Muntsegroppe

11. Muntsegroppe afstand: 5,6 km | duur: 1 uur

De route start bij knooppunt 55 (nabij De Sanne 8) ten westen van het Buwekleaster te Drogeham. Via een smal graspaadje komt u op de Muntsegroppe. Dit onverharde pad voert u via Harkema langs een heideveld en bosjes naar de Lange Wyk. De knooppunten zijn: 55-62-68-45.

uitgebreide informatie over Muntsegroppe

12. Drogeham - Kootstertille afstand: 3,2 km | duur: 0,7 uur

De route begint in de agrarische streek Buweklooster bij knooppunt 55 (De Sannen 8 Drogeham) en leidt u door Drogeham, over het Prinses Margrietkanaal naar het dorp Kootstertille waar de route eindigt bij knooppunt 16 Alde Dyk Kootstertille. De knooppunten zijn: 55-22-43-28-16

uitgebreide informatie over Drogeham - Kootstertille

13. Buitenpost-Kootstertille afstand: 7,3 km | duur: 1½ uur

De route begint bij knooppunt 45, ten westen van Buitenpost, bij de rotonde N358-n355. U wandelt vanaf het knooppunt door de landerijen richting de verspreide bebouwing van het westelijke gelegen dorp Twijzel. Voordat u de bebouwing bereikt, gaat u in zuidwestelijke richting langs de Sânsleat, die de Miedwei kruist richting de Twijlerfeart. Dit water volgt u tot aan de Alde Dyk. De Alde Dyk leidt u verder naar Kootstertille waard e route eindigt bij knooppunt 16 Alde Dyk. De knooppunten zijn: 45-42-64-77-56-16

uitgebreide informatie over Buitenpost-Kootstertille

14. Buitenpost-Kollum afstand: 4,5 km | duur: ± 1 uur

De route begint vlakbij het station van Buitenpost, knooppunt 56. Met de Plattebrêge steekt u de Stroobossertrekvaart over en u wandelt het eindpunt, Kollum: knooppunt 85. De knooppunten zijn: 56-46-85.

uitgebreide informatie over Buitenpost-Kollum

15. Kollum - Kollumerpomp afstand: 6 km | duur: 1 uur

Uit de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland c.a. (Kollum, knooppunt 94) wandelt u met deze route naar het noordoostelijke gelegen dorp Kollumerpomp. Over een deel van een oude handelsroute verlaat u het dorpsgebied van Kollum naar de weg met de naam Brongersmaweg die naar Kollumerpomp leidt. Aan de Brongersmaweg liggen onder andere de boerderijen de Boskpleats, De Wortelpot, Rom Ûtsjoch en de Brongersmasate. Hierachter loopt het water de Pompsterried. De route eindigt bij knooppunt 49. De knooppunten zijn: 94-71-63-57-49.

uitgebreide informatie over Kollum - Kollumerpomp

16. Kollum - Ee afstand: 8,7 km | duur: 1 3/4 uur

De route begint bij het VVV-kantoor ter hoogte van de zuidelijkste kerk in Kollum, knooppunt 85. Vanaf hier gaat u in noordwestelijke richting, langs de Zandwielen, naar Aldwâldmersyl. Vanaf daar wandelt u over de oude slingerende zeedijk ‘de Wâlddyk’ en over de Dokkumer Grootdiep naar het karateristieke terpdorp Ee. Met route 14 kunt u uit Kollum naar Buitenpost wandelen. In het dorp Ee kunt u route 33 Nijlân – Dokkum volgen. De knooppunten zijn: 85-62-45-84-53-34-17-46-19.

uitgebreide informatie over Kollum - Ee

17. Fogelsanghstate afstand: 6,3 km | duur: ± 1,25 uur

De route begint in Oudwoude bij knooppunt 84, kruising Terlunewei - Allemawei. Over de Feartsichtwei loopt u in de richting van de autoweg bij Kollum. Bij Kollumerverlaat kruist u de Stroobosser Trekvaart, waarna u de Fogelsanghloane neemt naar Veenklooster. Voorbij dit dorp neemt u de Hanenburch naar Zandbulten, tegenwoordig onderdeel van Kollumerzwaag. Eindpunt is knooppunt 40 ana het Boskloantsje. De knooppunten zijn: 84-43-55-27-34-25-40.

uitgebreide informatie over Fogelsanghstate

18. Kollumerland West - Wijgeest afstand: 12,5 km | duur: 2 uur

De route start op de Walddyk, ten zuiden van het dorpje Ee bij knooppunt 17. Van daaruit wandelt u door rustige landerijen naar het zuiden over de Oude Zwemmer richting de Nieuwe Zwemmer. Wanneer u dit kanaal oversteekt, komt u uit bij Westergeest. Vervolgens wandelt u een stukje langs het kanaal over de Prellewei en het Prellepead verder naar het zuiden. Deze route eindigt bij Oudwoude en Wijgeest. De knooppunten zijn 17-68-93-37.

uitgebreide informatie over Kollumerland West - Wijgeest

19. Zwaagwesteinde - Buitenpost afstand: 9.8 km | duur: ± 2 uur

Vanuit Zwaagwesteinde, knooppunt 50, de Oostersingel nabij het laadperron van het spoor, wandelt u over een fiets- en zandpad naar de streek Zandbulten. Nabij Zandbulten wandelt u over het pad de Zwadde (Zwette of grens) en onderlangs Fogelsanghstate over een fietspad richting de N358. Onder het viaduct door en over het spoor naar Buitenpost wandelen. In Buitenpost passeert u op weg naar het station de botanische tuin met museumstatus, De Kruidhof. De knooppunten zijn: 50-43-60-69-40-22-56.

uitgebreide informatie over Zwaagwesteinde - Buitenpost

20. Kootstertille - Zwaagwesteinde afstand: 9,5 km | duur: ± 2 uur

Vanuit het hart van het dorp Kootstertille (knooppunt 16) wandelt u het dorp uit in westelijke richting, naar Jistrum. Via de Opperkoatsterwei en de Harstewei loopt u naar Zwartetille. Vlak voor Noardburgum slaat u rechtsaf de Oostersingel op. Deze volgt u tot Kuikhorne. Vanaf hier volgt u de route naar Zwaagwesteinde. De knooppunten zijn: 16-48-44-21-53-57-88-26-41-52-59-78-61-75

uitgebreide informatie over Kootstertille - Zwaagwesteinde

21. Westergeest - Goddeloze Singel afstand: 10,8 km | duur: 2,2 uur

Vanuit het dorpje Westergeest leidt deze route u over mooie paden en wegen naar het lagergelegen Broeksterwoude. Vervolgens wandelt u verder in zuidelijke richting. Uw wandeling eindigt bij de Goddeloze Singel. de knooppunten zijn: 93-68-32-88-53-74-74-16-23-65-54.

uitgebreide informatie over Westergeest - Goddeloze Singel

22. Zwaagwesteinde - Veenwouden afstand: 3,6 km | duur: 0,8 uur

U begint in het noordwesten van Zwaagwesteinde bij knooppunt 10. Vanaf dit punt wandelt u lange langs het water de Nieuwe Vaart in zuidelijke richting. De route volgt de lokale weg en gaat over grasland, langs mooie boerderijen en huizen naar de westelijke gelegen autoweg de N356. Nadat u deze weg gekruist bent, volgt u de weg naar het knooppunt 48 aan de Singelvaart. De Knooppunten zijn 10-35-81-48.

uitgebreide informatie over Zwaagwesteinde - Veenwouden

23. Zwaagwesteinde-Goddeloze Singel afstand: 4,6 km | duur: 0,9 uur

Bij het knooppunt 50 in Zwaagwesteinde, op de Oostersingel, in de buurt het laadperron van het spoor begint route 23. Vanaf dit punt begeeft u zich richting Zwagerbosch en Twijzerlerheide naar Kuikhorne. Dit plaatsje loopt u door. Voorbij Kuikhorne slaat u rechtsaf de Schwartzenberglaan in. Deze voert u naar het begin van de Goddeloze Singel. De knooppunten zijn: 50-86-75-13-48.

uitgebreide informatie over Zwaagwesteinde-Goddeloze Singel

24. Dokkum - Zwaagwesteinde afstand: 11,6 km | duur: ± 2,75 uur

Vanaf Dokkum (knooppunt 31) richting Wouterswoude, via de Tjeerd Foekeslaan en de Johannes Dirkslaan richting de zuiveringsinstallatie bij Broeksterwoude. Bij de installatie de Petsloot oversteken en over de dijk naar Zwaagwesteinde. Indien u rechtdoor loopt, bij de brug over de Petsloot bent, kunt u route 25; Zwagermieden – De Triemen volgen. Route 25 geeft meer gezicht aan de Zwagermieden. De knooppunten zijn: 31-62-73-23-46-22-74-74-92-29-10-42-50

uitgebreide informatie over Dokkum - Zwaagwesteinde

25. De Triemen - Zwagermieden afstand: 3,4 km | duur: ± 3/4 uur

De Triemen. Over de Dolle naar de Zwagermieden. Via de Miedlaan tot aan de brug bij de zuiveringsinstallatie. De knooppunten zijn 31-20-29.

uitgebreide informatie over De Triemen - Zwagermieden

26. Veenwouden – Burdaard afstand: 20 km | duur: 4 uur

De route begint bij het knooppunt 75 op de Kuikhorneweg ten westen van het buurtschap Kuikhorne. Vanaf dit punt wandelt u naar en door Veenwouden. Over een lokale en een regionale weg en fietspaden wandelt u langs het Ottema-Wiersma reservaat naar Roodkerk. Vervolgens leidt de route u door Molenend en bovenlangs Oudkerk, over mooie landelijke wegen naar het eindpunt in Burdaard knooppunt 80. De knooppunten zijn: 75-13-65-69-35-48-55-68-85-33-51-83-55-72-29-37-42-22-57-44-32-51-58-80.

uitgebreide informatie over Veenwouden – Burdaard

27. Goddeloze Singel - Sijbrandahuis afstand: 10,3 km | duur: ± 2 uur

Het begin van de route ligt op de Oostereinde tussen Veenwouden en Zwaagwesteinde knooppunt 48. U wandelt over de Goddeloze Singel, langs It Goddeloas Tolhûs en Broeksterwoude richting Rinsumageest. Bij Rinsumageest gaat u door het bosgebied aan de westkant van het dorp. U wordt door Rinsumageest geleid richting de Dokkumer Ee, waarbij u het dorp Sijbrandahuis passeert. Op de Hoge Brug over de Dokkumer Ee ligt het eindepunt van deze tocht, knooppunt 18. De knooppunten zijn: 48-25-34-42-84-65-54-66-56-62-18

uitgebreide informatie over Goddeloze Singel - Sijbrandahuis

28. Burdaard – Dokkum afstand: 9,6 km | duur: ± 2 uur

Van Burdaard naar Dokkum, over autowegen en fietspaden langs de Dokkumer Ee. In Dokkum leidt de route richting het Bolwerk. Route 51 Ferwert – Burdaard leidt u naar het noorden van de provincie. Halverwege deze route komt u route 43 Waaxens - Jannum en route 44 Hogebeintum – Jannum tegen. Route 34 Bolwerk Dokkum leidt u door de stad. Vanaf het Bolwerk kunt u route 24 Dokkum - Zwaagwesteinde, route 33 Dokkum – Nijlân of route 42 Hiaure –Ternaard wandelen. De knooppunten zijn: 80-44-45-18-32-38.

uitgebreide informatie over Burdaard – Dokkum

29. Tergracht - Ferwert afstand: 12,5 km | duur: 2,5 uur

Van Tergracht (knooppunt 74) gaat de route over bestaande wegen, namelijk de Noordermiedweg en Skettersdyk naar Wânswert. Voor Wânswert volgt u het fietspad naar het dorp. Vanuit Wânswert kunt u over de Kleasterdyk en It Kleaster, evenwijdig aan de Burmaniavaart, naar Foswert in Ferwert wandelen. Vanaf Foswert loopt u via het fietspad naast de Ljouwerterdyk naar de Terstedlaan. Via de Molenlaan komt u op de Ljouwerterdyk. Deze steekt u over en door Ferwert wandelt u over de Koailoane naar de zeedijk, knooppunt 69 is het eindpunt. De knooppunten onderweg zijn: 74-00-53-47-48-54-40-16-17-94-93-51-95-79-78-77-96-96-69. Tussen Wânswert en Ferwert kunt u met route 30 (genaamd Burmaniapad) meer van het voorgenoemde pad zien en beleven. Tergracht ligt ook aan route 51, Ferwert – Dokkum. Bij het eindpunt van deze route kunt u route Route 5, de Zeedijk, volgen.

uitgebreide informatie over Tergracht - Ferwert

30. Burmaniapad (Foswert-Zeedijk) afstand: 10,8 km | duur: 2 uur

Vanaf voormalig klooster Foswert, tussen Ferwert en Wânswert, over It Kleaster en door de weilanden, langs de waterwegen De Traan en de Ferwerdervaart naar Hegebeintum. Over de terp van Hegebeintum via de Vogelzangsterweg naar De Rijp. Vanuit De Rijp over de Kahoorsterlaan naar de zeedijk. De knooppunten zijn: 15-16-17-94-78-77-70-72-71-73-88-89-76-00.

uitgebreide informatie over Burmaniapad (Foswert-Zeedijk)

31. Holwerd - Blije afstand: 5,8 km | duur: ± 1,25 uur

De route start in het centrum van Holwerd, een terpdorp met een bijzonder karakter dankzij de vele oude huisjes en de gezellige kleine straatjes. U wandelt het dorp uit langs molen ‘De Hoop’ over een smal wandelpad dat uitkomt op de Medwerterwei. Via De Hoarnen en de Horneweg komt u in Blije. De knooppunten zijn: 89-54-61-60

uitgebreide informatie over Holwerd - Blije

32. Oostrum - Keechsdyk, bij Jouswie afstand: 5,7 km | duur: 1 uur

Uw wandeling begint ’t Witte Hûske ten westen van Oostrum, knooppunt 25. U loopt om dit dorp heen en vervolgt uw route via de Grienewei en de Winia’s Reed. Via de Humaldawei en de Verlengde Bergsmawei komt u bij de Grutte en Lytse Tille (de Grote en Kleine Brug) over respectievelijk de Zuider Ee en de Morrastervaart. Uw route eindigt op de Keechsdyk, iets voor de Kleasterwei knooppunt 63. De knooppunten zijn: 63-56-96-25

uitgebreide informatie over Oostrum - Keechsdyk, bij Jouswie

33. Nijlân - Dokkum afstand: 12,4 km | duur: ± 2,5 uur

De route start in Nijlân, u wandelt over een graspad, de Nijlansreed naar Ald Terp. Vanuit Ald Terp begeeft u zich via het buurtschap Tibma en het dorp Ee en langs het water, de Dokkumer Grootdiep richting het bolwerk in Dokkum, het eindpunt, knooppunt 14. De knooppunten zijn: 97-88-77-19-33-41-25-64-14.

uitgebreide informatie over Nijlân - Dokkum

34. Bolwerk Dokkum afstand: 2,4 km | duur: 0,5 uur

Deze route loopt over de aarden verdedigingswallen van Dokkum. U kunt op elke plek van het bolwerk starten, deze beschrijving laat u echter starten bij de Aalsumer Poort, nabij de Stationsweg en voert u over het westen de bolwerken rond, tegen de klok in. De knooppunten zijn: 38-39-14-31-38

uitgebreide informatie over Bolwerk Dokkum

35. Wierum – Nes afstand: 4,5 km | duur: ± 1 uur

Vanuit het mooie vissersdorp Wierum leidt deze route u over paden en landbouwgrond naar de Nesser opvaart. Vandaar uit loopt u Nes door en over een verharde weg en landbouwgrond naar de waterweg Paesens. De knooppunten zijn 74-57-92. Vanaf Wierum kunt u route 5 Zeedijk lopen, bij de waterloop Peasens kruist u route 2 genaamd De Paesens.

uitgebreide informatie over Wierum – Nes

36. Feansterfeart afstand: 3 km | duur: 0.5 uur

De wandeling begint in het buurtschap Reaskuorre, ofwel Roodeschuur, in de gemeente Achtkarspelen. In het midden van het dorpje treft u knooppunt nummer 56 aan. Vervolgens loopt u over het fietspad langs de Feansterfeart. Daarbij wandelt u langs het dorpje Harkema en komt u uit bij Surhuisterveen bij knooppunt 96. De knooppunten zijn 56-57-53-96

uitgebreide informatie over Feansterfeart

37. Reaskuorre - Blauforleat afstand: 4 km | duur: ± 1 uur

In het buurtschap Roodeschuur ligt het beginpunt van deze route, knooppunt 56. Over de weg, door de landerijen wandelt u naar het noorderlijker gelegen dorp Augustinusga. Uit dit groenomzoomde dorp gaat u verder naar het eindpunt, in het aan het water gelegen buurtschap Blauforleat, Blauwverlaat, knooppunt 95.

uitgebreide informatie over Reaskuorre - Blauforleat

38. Dijkhuisterweg afstand: 6 km | duur: 1,25 uur

De route begint in Buitenpost knooppunt 41. U verlaat het dorp aan de zuidkant over de Alde Dyk. Via de Rohelsterweg en de Brêgeloane komt u op de Dijkhuisterweg. U passeert de Stroobosser Trekvaart. Hierna buigt u af naar het zuiden. Via het centrum van Gerkesklooster komt u bij het eindpunt in Stroobos knooppunt 58. De knooppunten zijn: 41-61-23-58

uitgebreide informatie over Dijkhuisterweg

39. 't Grutte Ear - Visvliet afstand: 3,5 km | duur: 0,75 uur

Deze route begint in Visvliet bij knooppunt 57. U passeert De Lauwers en wandelt via de Friese Straatweg en de Kloosterweg naar Burum. Na Burum loopt u over de Keegensterweg tot aan het knooppunt 86 waar u route 40 neemt naar ’t Grutte Ear. Onderweg zijn de knooppunten: 57-75-86

uitgebreide informatie over 't Grutte Ear - Visvliet

40. Kollum - Warfstermolen afstand: 9,5 km | duur: 2 uur

Deze route begint in Kollum, bij het knooppunt 85 in dit dorp. Vanaf dit bord loopt u eerst in westelijke en daarna in zuidelijke richting het dorp uit richting Augsbuurt. Uit dit dorpje gaat u over de mooi gelegen wegen met de naam zevenhuisterweg en de Beyweg naar de plaats waar het grondstation voor satellietcommunicatie van Burum gesitueerd is Op weg naar het eindpunt (knooppunt 95) in het dorpje Warfstermolen komt u langs het buurtschap de De Keegen. De knooppunten zijn:85-42-94-65-86-95.

uitgebreide informatie over Kollum - Warfstermolen

41. Tibma – Lioessens/De Paesens afstand: 10,3 km | duur: ± 2 uur

Deze route leidt u vanuit Tibma, knooppunt 77, via de dorpen Morra en Lioessens, over mooie lokale wegen en fietspaden naar de waterloop Paesens, knooppunt 93. Wandelend passeert u de waterloop Zuider Ee, Morrastervaart en de Dijkstervaart. De knooppunten zijn: 77-49-53-68-58-52-93.

uitgebreide informatie over Tibma – Lioessens/De Paesens

42. Hiaure - Ternaard afstand: 9,8 km | duur: ± 2 uur

U start op de kruising in Hiaure bij knooppunt 97 en wandelt noordwaarts richting de Lytse Leasterdyk. Nadat u aan uw rechterhand een melkveeboerderij bent gepasseerd, gaat u linksaf de oude klinkerweg op. In de verte ziet u de vlaggetjes van de stoepa en iets noordelijker: de oude watermolen. Over het kleine bruggetje gaat u rechtsaf en wandelt u langs de Hantumervaart richting de Boeddhistische tempel. Aan het eind van dit pad ligt Hantum. Op dit terpdorp staat de Nicolaaskerk. Voor die kerk gaat u rechtsaf. U komt dan uit op de Dorpsstrjitte die over gaat in de Ternaarderwei. Links van u ziet u een prachtig monument: de boerderij Kinnema Sathe met een onderkelderd dwarshuis dat uit 1774 dateert. Na deze boerderij slaat u linksaf en wandelt de Fetsewei op. Via Fiskbuorren loopt u naar Ternaard, knooppunt 82. De knooppunten zijn: 97-55-78-73-13-23-24-88-82.

uitgebreide informatie over Hiaure - Ternaard

43. Waaxens – Jannum afstand: 7 km | duur: 1,5 uur

Deze route voert u vanuit Waaxens langs de Holwerder vaart naar het dorpje Lichtaard. Vanaf Lichtaard gaat u over het fietspad langs de Holwerder vaart naar de brug de Holwerdertille. U bent nu vlakbij de Dokkumer Ee en op een kilometer afstand van het dorp Jannum. Vanuit Waaxens kunt route 1 Holwerd – Dokkum volgen. Even na Waaxens kruist u route 31 Blija – Holwerd. Bij de Holwerdertille kunt u route 44 Hegebeintum – Jannum en route 28 Burdaard – Dokkum volgen.

uitgebreide informatie over Waaxens – Jannum

44. Hegebeintum - Jannum afstand: 6 km | duur: ± 1,25 uur

De wandeling voert van u vanaf het Kerkmuseum in Jannum via Reitsum, Ginnum en Harsta state naar de terp van Hegebeintum. U start in Jannum waar u het Kerkmuseum kunt bezichtigen. Via de Jannumerwei komt u in Reitsum. Als u Reitsum uit loopt ziet u de terp van Ginnum met de kerk in de verste staan. Via de Mieddyk loopt u naar Harsta state. Voorbij Harsta state ziet u de hoogste terp van Nederland met fier bovenop het kerkgebouw in Romaanse stijl. De knooppunten zijn 44-83-88.

uitgebreide informatie over Hegebeintum - Jannum

45. Westergeest - Kollumerzwaag afstand: 6,2 km | duur: ± 1,75 uur

Westergeest, Kalkhuisbrug langs de Trekweg naar De Dolle. Over De Dolle, langs de Kollumer zwaagstervaart naar Kollumerzwaag. Vanuit Kollumerzwaag naar het spoor. De knooppunten zijn: 93-71-78-31-41-60.

uitgebreide informatie over Westergeest - Kollumerzwaag

47. Roodkerk – Rinusumageest afstand: 7,9 km | duur: 1,5 uur

De route begint in Roodkerk bij knooppunt 55, vervolgens via Munein naar Aldtsjerk en via het Eeltjemeer en over het water de Murk naar Rinsumageest. De knooppunten zijn 56-51-32-73-37-55.

uitgebreide informatie over Roodkerk – Rinusumageest

48. Zwagermieden–Rinsma Pôlle afstand: 3,5 km | duur: 0,75 uur

Uw wandeling begint in het poldergebied van de Zwagermieden. Op een T-splitsing, waar de wegen Mieden, Eastbroeksterwei en Langwearsterwei bij elkaar komen, bij knooppunt 20. U wandelt over de Langwearsterwei in noordelijke richting. Aan de noordzijde van de Petsloot komt u langs het prachtige natuurgebied Rinsma Pôlle, knooppunt 88. Vlakbij ligt het plaatsje Driesum met de Rinsma State. De state zelf is niet toegankelijk, het park rond het huis wel. De route loopt over verharde wegen. Indien u een kijkje wilt nemen in het natuurgebied of het park, dan wandelt u over onverharde paden. De te volgen knooppunten zijn: 20-58-54-73-88

uitgebreide informatie over Zwagermieden–Rinsma Pôlle

49. Skeanpaed afstand: 2,5 km | duur: ½ uur

Uw begint uw wandeling ten oosten van Drogeham aan De Rysloane. Het kerkhof en en de klokkestoel herinneren aan het Buweklooster dat hier ooit lag. U wandelt naar het zuiden. Na ongeveer 750 meter slaat u linksaf de Krúswei in naar Reaskuorre (Roodeschuur). De knooppunten zijn 55-61-56.

uitgebreide informatie over Skeanpaed

50. Twijzel - Twijzelerheide afstand: 3,5 km | duur: 0,75 uur

Uw wandeling begint in het langgerekte streekdorp Twijzel bij knooppunt 77. Vanaf de dorpsweg gaat u de landerijen in. U komt langs een pingo met de naam Bootsma’s Poel. Vervolgens loopt u over het smalste perceel in de omgeving. U wandelt door het typische woudenlandschap met zijn houtwallen en elzensingels. Op het Wyldpaed, tussen de streek Zandbulten en het heidedorp Twijzelerheide komt u weer op de verharde weg. Over het spoor is het eindpunt van uw route, bij het knooppunt 69. De knooppunten zijn: 77-53-32-69.

uitgebreide informatie over Twijzel - Twijzelerheide

51. Ferwert - Burdaard afstand: 14,5 km | duur: ± 3 uur

De route start bij Wooncentrum Foswert, genoemd naar het gelijknamige klooster. Vanaf Foswert volgt u de Ljouwerterdyk richting Marrum. Tegenover het voormalige treinstation steekt u de weg over richting de kerk van Westernijtsjerk. Via smalle wegen komt u in Hallum. Vanaf Hallum volgt u de Hallumertrekvaart richting Bartlehiem. Voor Bartlehiem neemt u de Iedyk richting Tergracht. Vanaf hier volgt u de Dokkumer Ee naar Burdaard (Birdaard) waar de route eindigt bij knooppunt 80. De knooppunten zijn 42-55-35-21-52-54-48-47-53-80.

uitgebreide informatie over Ferwert - Burdaard